Política de privacitat


INFORMACIÓ AL USUARI I A LA USUÀRIA

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat del CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, d’ara en endavant MONTSIÀ JOVE, domiciliat a la plaça Lluís Companys s/n, 43870 Amposta, amb CIF P9300008A, telèfon de contacte 977 70 43 71, i correu electrònic joventut@montsia.cat

MONTSIÀ JOVE, com a responsable del present lloc web, us informa sobre el tractament de les dades de caràcter personal que fa MONTSIÀ JOVE, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals:


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Responsable: MONTSIÀ JOVE
Adreça: plaça Lluís Companys s/n, 43870 Amposta
CIF: P9300008A
Tel: 977 70 43 71
Correu electrònic: joventut@montsia.cat


TRACTAMENT I FINALITAT

A efectes del que preveu la RGPD i la LOPDGDD, el MONTSIÀ JOVE informa que les dades que voluntàriament es faciliten seran incorporades als nostres sistemes d’informació per a dur a terme les gestions necessàries amb els usuaris i usuàries de la web.

De les dades recollides per MONTSIÀ JOVE en els diferents formularis de la web, serà necessari que es facilitin, com a mínim, aquelles dades obligatòries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari i la Usuària, atorga el consentiment inequívoc a MONTSIÀ JOVE per a què procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats que es detalla més avall.

Les finalitats i operacions previstes per realitzar els tractaments de les dades en cadascun dels formularis són els següents:

En el cas que no es facilitin les dades personals sol·licitades o no s’accepta la present POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES suposarà la impossibilitat d'inscriure's a activitats o qualsevol altra sol·licitud, així com rebre informació pròpia de MONTSIÀ JOVE.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, MONTSIÀ JOVE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat/a i adequades, pertinents i limitats al que és necessari, en relació amb els fins per als quals són tractats.


EXERCICI DE DRETS

MONTSIÀ JOVE, com a Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen les normatives RGPD i LOPDGDD, per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris i Usuàries.

D'acord amb aquestes normatives, MONTSIÀ JOVE informa que l'USUARI i la USUÀRIA tenen dret a:


CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades facilitades es tractaran de forma confidencial. MONTSIÀ JOVE ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives i els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix, es garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Les dades personals facilitades a través de la pàgina web, no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, se sol·licitaria prèviament el seu consentiment.

No es transferiran les dades personals a un tercer país o organització internacional. Tanmateix, les dades podran ser comunicades pel compliment de obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

En cas de cessió a tercers, sempre seria amb consentiment explícit. En aquests casos l’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagués comunicat -sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari/usuària- estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries, al seu abast, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris/usuàries del present lloc web.

La informació proporcionada mitjançant aquest lloc web serà allotjada en els servidors ARSYS INTERNET, SLU, contractats per l'empresa INSERTNET INNOVA, SL, d'ara endavant INSERTNET, amb NIF B43861046 i domicili fiscal a la plaça Adolfo Ventas, 5B 43870 Amposta. El tractament de les dades d'aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'Encarregat del Tractament entre MONTSIÀ JOVE i INSERTNET. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin cessió de dades a tercers, sense el consentiment previ de MONTSIÀ JOVE.


ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari/Usuària declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de MONTSIÀ JOVE en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Per tant, l'Usuari/Usuària a l'utilitzar qualsevol dels formularis de la web de MONTSIÀ JOVE, està autoritzant expressament a MONTSIÀ JOVE per a la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions, pròpies de MONTSIÀ JOVE per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent l'Usuari/Usuària anul·lar aquesta autorització en qualsevol moment, adreçant-se a MONTSIÀ JOVE, a través dels mitjans establerts en aquesta Política de Privacitat.


EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari/usuària és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a MONTSIÀ JOVE, exonerant a MONTSIÀ JOVE de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris i usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari/usuària accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre, subscripció o inscripció.


CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

MONTSIÀ JOVE es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

MONTSIÀ JOVE no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de MONTSIÀ JOVE.

La presència de enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.


CORREUS ELECTRÒNICS

D’acord amb la LSSICE, MONTSIÀ JOVE no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari/Usuària.

Els correus electrònics que s’envien des de MONTSIÀ JOVE estan emparats en la relació existent entre l’usuari i la usuària i MONTSIÀ JOVE.


XARXES SOCIALS

MONTSIÀ JOVE informa que està present en xarxes socials.

El tractament de les dades de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o qualsevol acció de connexió amb MONTSIÀ JOVE mitjançant les xarxes) de les pàgines oficials de MONTSIÀ JOVE a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i demés normatives d'accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui, les quals l'usuari i usuària de les xarxes socials ja haurà acceptat prèviament.


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

MONTSIÀ JOVE es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.


LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre MONTSIÀ JOVE amb els Usuaris i les Usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.Actualització 5/10/2020

Politica de privacitat | Termes i condicions | Política de cookies